Co zrobić, gdy sprzedawca nie uznał reklamacji?

Na początku sprawdź, czy twoje zgłoszenie reklamacyjne i żądania wobec sprzedawcy spełniały wymogi przewidziane przez ustawę. Jeżeli masz pewność, że twoje zgłoszenie miało prawidłową formę, możesz podjąć kolejne kroki. Możesz zdecydować się na konsultację u Rzecznika Praw Konsumentów, złożyć wniosek do sądu polubownego, wnieść pozew do sądu powszechnego, możesz również zdecydować się mediację przed Inspekcją Handlową. Czym się różni sąd polubowny od sądu powszechnego? Sąd polubowny działa przy Inspekcji Handlowej. Pamiętaj o tym, że do rozprawy dochodzi tylko w momencie, gdy obie strony wyrażą na to zgodę.

Postępowanie przed sądem polubownym jest zazwyczaj bezpłatne. Koszty postępowania w tym sądzie ponosi strona przegrywająca sprawę. Wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają taką samą moc prawną jak wyroki sądu powszechnego. Jeżeli sprzedawca nie wyraża chęci polubownego zakończenia sporu pozostaje oczywiście droga sądowa. Niestety składając pozew w sądzie musisz uiścić opłatę.

Opłata zależy od wartości twojego żądania.

niemiecka umowa o pracę http://adwokatmikolajczak.pl/uslugi.html